top of page
  • Skribentens bildSanne

Det händer när du blir förälskad. This happens when you fall in love.

Texten under är tagen ur min onlinekurs "lust" som du hittar här!


Som Bruce Lipton förklarar möten på energinivå.

I kvantumfysik så talar man om atomer som energi. Vi är gjorda av atomer och molekyler och precis som all materia som omger oss, är vi vibrerande energi. När energier ifrån olika atomer möts så skapas en såkallad interferens, en samverkan av vågrörelser. Hur vi upplever ett möte med en person eller ett objekt är avgörande av hur vågrörelserna möts. När två atomer är i harmoni med varandra så förstärker de varandras energi, detta kallas konstruktiv interferens. Det kan jämföras med när du möter en person och du känner att ni ”klaffar” direkt eller när du känner att ”ni två blir en” och att ni ”lyfter varandra”. När två atomer ej möts i harmoni så bryts energin i en såkallad destruktiv interferens. Dessa motsatser är det du känner igen som ”good vibes” eller ”bad vibes” på engelskan. När du möter någon som du menar att du får en ”bad vibe” ifrån så är det en destruktiv interferens du upplever, det vill säga att era respektive energivågor ej möts i harmoni. Dessa upplevelser kan också vara de som kan kopplas ihop med intuition som enligt wikipedia är förmågan att förstå något instinktivt och omedelbart utan att behöva göra en bedömning baserad på fakta. Vår instinkt och våra grundläggande drifter ligger i det undermedvetna. Motsatsen till intuition är att resonera och förstå logiken bakom något.Ovanstående är vad som händer på energinivå när vi möter en vi blir förälskade i eller en som det "klaffar" med direkt. Det var också det jag förklarade i min sista YouTube film som du kan se här under.

Om du gillar att få dessa typer av uppdateringar vill jag rekommendera att du går in och abonnerar på YouTube kanalen.
English translation


Inspired of Bruce Liptons work:

In quantum physics one speaks of atoms as energy. We are made of atoms and molecules and just like all materias that surrounds us, we are vibrating energy. When energies from different atoms meet, a so-called interference is created, a collaboration of wave movements. How we experience a meeting with a person or an object is crucial to how the wave movements meet. When two atoms are in harmony with each other, they amplify each other's energy, this is called constructive interference. It can be compared to when you meet a person and you feel that you "flap" directly or when you feel that "you two become one" and that you "lift each other". When two atoms do not meet in harmony, the energy is broken into a so-called destructive interference. These opposites are what you recognize as "good vibes" or "bad vibes" in English. When you meet someone you think you get a "bad vibe" from, it is a destructive interference you experience, that is, your energy waves do not meet in harmony.

These experiences can also be those that can be linked to intuition which according to wikipedia is the ability to understand something instinctively and immediately without having to make a judgment based on facts. Our instinct and our basic drives lie in the subconscious mind. The opposite of intuition is to reason and understand the logic behind something.The above is what happens at the energy level when we meet one we fall in love with or one that it "flaps" with directly. It was also what I explained in my last YouTube movie that you can see in this post.

If you like these updates, I recommend that you subscribe to the YouTube channel.
Med kärlek

Sanne
99 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page